Teaser - Hang Loose (짧은버전) [RC DRIFT CARS]

Ad stats checker

Děkujeme! Podělte se svými přáteli!

Nelíbí sa vám video. Děkujeme za zpětnou vazbu!

Vloženo před by admin
42 Zobrazení
Teaser - Hang Loose (짧은버전) [RC DRIFT CARS]
구독은 여기요→ https://www.youtube.com/c/RninedrifttvD-Like에서 RC DRIFT 와 실차 DRIFT를 링크 시키면서 성장하고 있습니다
실차와 알씨와 함께 하는것은 쉽지 않은 일입니다
그래서 알씨를 위한 실차의 공부를 하며 대리 만족을 느낍니다

드리프트라는 취미를하면서 인생까지 배워가고 있습니다
성인이라면 단순 취미로 끝나기보다는 무언가 자기 자신을 끊임없이 연마하는것이 좋지 않을까요?


알씨 드리프트 시작 https://youtu.be/kVOsPVmkF88
(6편까지 있습니다)

R-Nine instagram : https://www.instagram.com/rnine_tv/#rcdrift #drift #드리프트
Kategorie
On road

Napište svůj komentář

Komentáře

Buďte první, kdo to okomentuje!
Ad stats checker