RC CAR 서킷 입문용 하이앤드 전동버기 TMI 가득한 MINGYANG MYE1 리뷰 주행 조립영상

Ad stats checker

Děkujeme! Podělte se svými přáteli!

Nelíbí sa vám video. Děkujeme za zpětnou vazbu!

Ad stats checker
Přidané by admin
9 Zobrazení
안녕하세요
마적남 입니다.
마적남의 팔랑귀 쇼핑몰 : http://xn--hh0b49px5w.com
마적남에게 문의하기 : https://pf.kakao.com/_KRjxnK
마적남 블로그 : https://blog.naver.com/ys141212
마적남 밴드 : https://band.us/band/77536351

2021 년 첫 조립 리뷰 밍양 마이원 전동버기

차량 만드는것보다 TMI 가 너무 길었네요
총 영상길이는 8시간30분 입니다.
다른 조립영상보다 길었던 이유는 밍양을 입문으로 생각하고
초보자도 쉽게 조립할 수 있게 부연설명이 많았습니다.
차량을 처음 조립하시는분이라면 의뢰맡기지 마시고 한번쯤 직접 조립해보세요
차량을 선택하시는데 그리고 조립하시는데 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다.

그리고 영상을 찍을 수 있도록 차량을 보내주신 하비센터 사장님 정말 감사하고
영상업데이트가 너무 늦어 죄송합니다. ^^

영상에 1시간 58분쯤에 리어 센터 드라이브샤프트에 부츠를 안끼워서
재조립하는 영상이 있습니다.
그 부분 저처럼 실수 하지 마시고 조립하세요

00:01:13 황인선 주행영상 & 솔직 인터뷰
00:09:34 마적남이 생각하는 밍양
00:19:04 황인선 선수 세팅
00:20:36 쇽 조립 팁
00:42:03 디프 조립 팁
00:54:32 턴버클 조립 팁
00:59:18 센터 드라이브샤프트
01:01:46 기어박스 조립
01:07:25 프론트 리어 허브 조립
01:15:59 리어허브 가공 팁
01:16:37 허브 암 조립
01:21:26 프론트 조립
01:26:05 리어 조립
01:34:10 스테빌라이져 조립
01:35:35 쇽 암대 볼트 조립팁
01:26:42 윙마운트
01:39:28 모터마운트 조립
01:43:47 서보세이버 조립
01:51:23 모든 기자재 섀시에 …
02:04:35 조립후 TMI
Kategorie
RC Auta On road Off road

Napište svůj komentář

Komentáře

Buďte první, kdo to okomentuje!
Ad stats checker