വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു വിമാനം ഉണ്ടാക്കിയാലോ #howtomakercplane #rcplane #shorts #viral

Děkujeme! Podělte se svými přáteli!

Nelíbí sa vám video. Děkujeme za zpětnou vazbu!

Vloženo před by admin
213 Zobrazení
Full video on my channel pleas support
________________
Technical Specifications:
Length: 85 cm
Wing span: 120 cm
Flight weight: w/o battery 615 g, with battery 815 g
_______________
List Of Electronics I used:
1) Flysky fsi6x transmitter & receiver (4ch minimum required ) : https://amzn.to/3UL2mnO
2) 2200KV bldc motor : https://amzn.to/3yqgefK
3) 1045 propeller : https://amzn.to/3QRO0ku
4) 40Amp electronic speed controller : https://amzn.to/3V1qy6J
5) 9g servo motor : https://amzn.to/3K4TOn1
6) 11.1v 30c 2200Mah lipo battery : https://amzn.to/44UNrMv
_________________
Thank you for watching
Congrats on scrolling down to the end! (you should subscribe ;)
#rcplane #rcplanecrash #malayalamtech #cessna #howtomakercplane #diyrcplane
Build an RC plane. Cessna 150 build. How to make a powerful rc plane. DIY rc plane.
Build RC plane using Thermocol. Beginner plane build.
Kategorie
RC Letadla

Napište svůj komentář

Komentáře

Buďte první, kdo to okomentuje!